Actievoorwaarden “POM-BÄR winactie:
VIP Verblijf Center Parcs”

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de actie “POM-BÄR winactie; win een VIP Verblijf Center Parcs” (hierna: de “actie”).

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd te Doetinchem (Nederland) aan de (7005 AG) Havenstraat 62, hierna te noemen: “POM-BÄR”, in samenwerking met Center Parcs, gevestigd te Capelle aan den IJssel (Nederland) aan de (2909 LK) Rivium Boulevard 213, hierna te noemen: “Center Parcs”.
 2. Uitsluitend personen woonachtig in Nederland of België en die minimaal 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie.
 3. Medewerkers van POM-BÄR en Center Parcs en door hen ingeschakelde derden die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
 4. Na aanschaf van de actieproducten hoef je voor deelname aan de actie geen kosten te betalen.
 5. Voor informatie of vragen in verband met de actie kun je per e-mail contact opnemen met pombar@intersnack.nl.

Artikel 1. Deelname

 1. Deelname aan de actie is mogelijk van 26 april 2022 tot en met 31 juli 2022 (hierna: “actieperiode”). Na die tijd is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de actie.
 2. Je kunt aan deze actie deelnemen door in de actieperiode van onderstaande POM-BÄR actieverpakkingen 2 willekeurige verpakkingen te kopen:
 • POM-BÄR Original 90g
 • POM-BÄR Original 130g
 • POM-BÄR Paprika 90g
 • POM-BÄR Summer 90g

Door vervolgens te gaan naar www.pombar.nl/actie, en daar op de button voor deelname te drukken, wordt doorverwezen naar www.centerparcs.nl/pom-bar-winactie. Deelname geschiedt door op deze website van Center Parcs je gegevens in te vullen samen met de 2 actiecodes vermeld op de achterkant van de 2 POM-BÄR actieverpakkingen.

 1. Je kunt met verschillende actiecodes meerdere keren deelnemen aan de actie, maar je kunt per deelnemer/adres slechts éénmaal een prijs winnen.
 2. Door deelname aan deze actie verklaar je kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.

Artikel 2. Trekking

 1. Na afloop van de actieperiode zal Center Parcs uit de geldige deelnames aan de actie drie winnaars van de prijs aanwijzen, door middel van een trekking die op onpartijdige wijze wordt uitgevoerd. Daarbij geldt dat iedere deelname aan de actie evenveel kans maakt op een prijs. De ingevulde actiecodes van deze drie winnaars worden geverifieerd door POM-BÄR door een controle van de ingevulde actiecodes.
 2. Als je een prijs hebt gewonnen, zal Center Parcs je zo spoedig mogelijk per e-mailbericht benaderen. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 10 augustus 2022 een bericht per e-mail, waarin adresgegevens gevraagd worden, om de gewonnen prijs in de vorm van een voucher per post te kunnen versturen, waarmee het verblijf bij Center Parcs geboekt kan worden. Als de e-mail van Center Parcs niet bezorgd kan worden of onbestelbaar retour komt, komt het recht op de prijs te vervallen en zal Center Parcs een nieuwe winnaar bepalen aan de hand van een nieuwe trekking.
 3. De uitslag van de actie is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 3. Prijs

 1. Deelnemers maken door deelname aan de actie kans op één van de drie aansluitende verblijven in een vernieuwde 4-persoons VIP cottage op een park van Center Parcs in Nederland naar keuze, met keuze uit een midweek (aankomst maandag, vertrek vrijdag) of weekend (aankomst vrijdag, vertrek maandag). De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
  • De dag van aankomst dient te vallen in de periode 22 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Er zijn geen boekingen mogelijk die op en rondom nationale feestdagen vallen, en in de periodes 28 april tot en met 5 mei 2023 en 17 juli tot en met 17 augustus 2023.
  • Het verblijf is inclusief opgemaakte bedden, handdoekenpakket per persoon (badlaken en handdoek), keukenpakket (handdoek en vaatdoek), verse broodjes dagelijks aan de deur bezorgd, eindschoonmaak, streaming Wi-Fi, reserveringskosten en toeristenbelasting.
  • De prijs kan uitsluitend telefonisch via het Contact Center van Center Parcs (010-7980980) geboekt worden, is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen geld, goederen, diensten of andere prijzen.
  • Optioneel bijgeboekte extra’s komen voor rekening van de winnaar.
  • Voor zover er kansspelbelasting verschuldigd is, zal Center Parcs deze voldoen.

 

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om jouw deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars aan te wijzen, verwerkt Center Parcs een aantal van jouw persoonsgegevens. Meer specifiek verzamelt Center Parcs:
  1. Jouw voor- en achternaam;
  2. Jouw postcode;
  3. Jouw mailadres;
  4. Indien je als winnaar getrokken wordt, zal Center Parcs naast jouw adresgegevens tevens jouw leeftijd opvragen om te controleren of je ten minste 18 jaar oud bent.
 2. Center Parcs is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Center Parcs verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde prijswinnaars te selecteren, de winnaars te benaderen en de prijzen uit te reiken aan de winnaars. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met Center Parcs sluit door deelname aan deze actie.
 3. Center Parcs verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden.
 4. Center Parcs verwerkt jouw persoonsgegevens voor het overige conform het privacystatement dat is vermeld op www.centerparcs.nl/nl-nl/beleid-persoonsgegevensbescherming-cookies_ms.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de actie is voor eigen risico. De aansprakelijkheid van POM-BÄR en/of Center Parcs, haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, voor deelnemers aan de actie voor enigerlei schade uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 2. POM-BÄR en/of Center Parcs, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door Center Parcs te verstrekken prijs of indien de prijs niet voldoet aan de verwachtingen.
 3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook van POM-BÄR en/of Center Parcs.
 4. Indien toch enige aansprakelijkheid van POM-BÄR en/of Center Parcs komt vast te staan, is deze beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van POM-BÄR en/of Center Parcs komt te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van POM-BÄR en/of Center Parcs.
 5. Indien de winnaars om welke reden dan ook, buiten toedoen van POM-BÄR en/of Center Parcs, geen gebruik kunnen of willen maken van de prijs, zijn POM-BÄR en/of Center Parcs, niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit en is POM-BÄR en/of Center Parcs niet gehouden de winnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

Artikel 6. Uitsluiting van deelname

 1. POM-BÄR en Center Parcs behouden zich het recht voor om jouw deelname aan de actie zonder opgave van redenen te weigeren, jou te diskwalificeren en/of jou van een gewonnen prijs uit te sluiten, indien je handelt in strijd met deze actievoorwaarden, in strijd met de wet of je je anderszins onbetamelijk gedraagt tegenover POM-BÄR en/of Center Parcs en/of derden, zoals onbehoorlijke communicatie over de actie, door opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens of het gebruik van onrechtmatig verkregen actiecodes.
 2. POM-BÄR en Center Parcs behouden zich daarnaast het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onderbreken of beëindigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 7. Overige bepalingen

 1. Deze actievoorwaarden zijn in te zien via www.pombar.nl/voorwaarden, alsook ook op te vragen bij POM-BÄR en Center Parcs. POM-BÄR en Center Parcs houden zich aan de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kan contact worden opgenomen met de consumentenservices van POM-BÄR via pombarwhatever@intersnack.nl.
 2. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

 

Actievoorwaarden “POM-BÄR display-winactie:
win een Weekend Center Parcs”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘POM-BÄR display-winactie; win een Weekend Center Parcs’ (hierna de “actie”).

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd aan de Havenstraat 62, te (7005AG) Doetinchem (hierna ‘POM-BÄR’).
 2. De actie betreft een display initiatief, waar bij deelname aan de actie in elke deelnemende supermarkt kans wordt gemaakt op één drie-daagsverblijf in een 4-persoons cottage van Center Parcs in Nederland.
 3. De actie is een promotioneel kansspel en wordt georganiseerd in de periode 30 mei 2022 tot en met 3 juli 2022.
 4. Door deel te nemen aan de actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze actie van toepassing zijnde voorwaarden.
 5. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 6. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op www.pombar.nl/voorwaarden (de ‘actiepagina’).

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname aan de actie is mogelijk van 30 mei 2022tot en met 3 juli 2022 (hierna: “actieperiode”). Na die tijd is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de actie.
 2. Er kan op de volgende manier worden deelgenomen aan de actie:

Deelname is mogelijk door in de actieperiode twee willekeurige van de onderstaande POM-BÄR actieverpakkingen te kopen in één van de deelnemende supermarkten en vervolgens op de kassabon (waarop de aankoop van de actieproducten is vermeld) de voor- en achternaam en het telefoonnummer te noteren en de kassabon vervolgens in te leveren bij een bon-in-ton doos bij de kassa van de deelnemende supermarkt waar de actieverpakkingen zijn aangeschaft.

De betreffende POM-BÄR actieverpakkingen zijn: 

 • POM-BÄR Original 90g
 • POM-BÄR Original 130g
 • POM-BÄR Paprika 90g
 • POM-BÄR Summer 90g
 • POM-BÄR Cheese 90g
 • POM-BÄR Multipack 152g

Deelnemers met correct ingevulde gegevens maken aan het eind van de actieperiode middels loting kans op één prijs.

 1. Uitsluitend personen woonachtig in Nederland en die minimaal 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie.
 2. Na aanschaf van de actieproducten is deelname aan de actie kosteloos.
 3. Medewerkers van POM-BÄR, alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 3. Prijs

 1. Deelnemers maken door deelname aan de actie kans om in de supermarkt van deelname één drie-daagsverblijf (twee nachten) in een 4-persoons cottage op één van de drie deelnemende parken van Center Parcs in Nederland. In alle van de in totaal 20 deelnemende supermarkten is één verblijf per deelnemende supermarkt te winnen.
 2. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
  • De winnaar van de prijs kan kiezen tussen één van de volgende parken van Center Parcs:
 • De Huttenheugte in Drenthe (Reindersdijk 55, 7751 SH Dalen): https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_HH_vakantiepark-de-huttenheugte.
 • Het Meerdal in Noord-Limburg (Laagheideweg 11, 5966 PL America): https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_MD_vakantiepark-het-meerdal.
 • Port Zélande in Zuid-Holland (grens Zeeland, Port Zélande 2, 3253 MG Ouddorp): https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_PZ_vakantiepark-port-zelande.
  • De dag van aankomst dient te vallen op zaterdag, zondag, maandag, dinsdag of woensdag in de periode 14 november 2022 tot en met 30 januari in 2023. Er zijn geen boekingen mogelijk in de periode 15 december 2022 tot en met 8 januari 2023.
  • Voor de cottage gelden de gebruikelijke incheck- (16.00) en uitchecktijden (10.00), maar op de dag van aankomst en vertrek kan de hele dag gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en activiteiten op het betreffende park.
  • Het verblijf is inclusief bedlinnen, eindschoonmaak, reserveringskosten, toeristenbelasting en heffingen.
  • De prijs kan geboekt worden via het Contact Center van Center Parcs (010-7980980) of via de boekingslink die vermeld staat op de te winnen voucher.
  • Optioneel bijgeboekte extra’s komen voor eigen rekening van de winnaar.
  • Bij boeking van het verblijf is er een mogelijkheid om tegen toeslag te upgraden van een 4-persoons cottage naar een 6-persoons cottage. De toeslag hiervoor is € 60,00. Bij boeking wordt eveneens een mogelijkheid geboden om tegen toeslag nog een extra nacht bij te boeken om zodoende het weekend ofwel de midweek uit te breiden. De toeslag voor het weekend (vrijdag) betreft € 95,00 per nacht en de toeslag voor de midweek (maandag tot en met donderdag) €75,00 per extra nacht.
 1. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen geld, goederen, diensten of andere prijzen.
 2. Voor zover er kansspelbelasting verschuldigd is, zal POM-BÄR deze voldoen.

Artikel 4. Trekking

 1. Na sluiting van de actieperiode zal POM-BÄR één onpartijdige trekking uitvoeren of uit laten voeren, waarbij in iedere deelnemende supermarkt op 4 juli 2022 gelijktijdig één winnaar uit de ton met kassabonnen wordt getrokken. Daarbij geldt dat iedere deelname aan de actie per deelnemende supermarkt evenveel kans maakt op een prijs.
 2. De deelnemende supermarkt zal de prijswinnaar van deze supermarkt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 juli 2022, telefonisch benaderen om een afspraak te maken om in de betreffende supermarkt een voucher te kunnen overhandigen, waarmee het verblijf bij Center Parcs kan worden geboekt. Indien de prijswinnaar telefonisch niet bereikbaar is, en niet binnen tien werkdagen contact opneemt met de deelnemende supermarkt, komt het recht op de prijs te vervallen en zal de winkelondernemer een nieuwe prijswinnaar mogen bepalen aan de hand van een trekking, die in de plaats treedt van de eerdere trekking.
 3. De uitslag van de actie is bindend en onherroepelijk. Aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend. De uitslag kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om deelname aan de actie te kunnen verwerken en prijswinnaars aan te wijzen, wordt een aantal persoonsgegevens van de betreffende deelnemer verwerkt, meer specifiek:
 1. de voor- en achternaam;
 2. het telefoonnummer;
 3. indien een deelnemer als prijswinnaar getrokken wordt, zal voorafgaand aan het uitreiken van de voucher het adres en de leeftijd van de betreffende prijswinnaar worden opgevraagd om te controleren of de deelnemer ten minste 18 jaar oud is en woonachtig is in Nederland.
 1. De deelnemer en/of prijswinnaar die de onder 5.1 vermelde gegevens verstrekt aan POM-BÄR garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.
 2. POM-BÄR is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De deelnemende supermarkt, die de trekking verricht en de prijs uitreikt, handelt als verwerker namens POM-BÄR. POM-BÄR verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde prijswinnaars te selecteren, de prijswinnaars te benaderen en de prijzen uit te reiken aan de prijswinnaars. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met POM-BÄR sluit door deelname aan deze winactie.
 3. POM-BÄR verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het voor het bepalen van een prijswinnaar of het uitreiken van de prijs noodzakelijk is dat persoonsgegevens door partners worden verwerkt.
 4. POM-BÄR verwerkt jouw persoonsgegevens voor het overige conform het privacystatement dat is vermeld op www.pombar.nl/gegevensbescherming.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de actie is voor eigen risico. De aansprakelijkheid van POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, voor deelnemers aan de actie voor enigerlei schade uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 2. POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door POM-BÄR te verstrekken prijs of indien de prijs niet voldoet aan de verwachtingen.
 3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook van POM-BÄR.
 4. Deelname aan de actie is voor eigen risico. POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de actie en/of de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs.
 5. Indien toch enige aansprakelijkheid van POM-BÄR komt vast te staan, is deze beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van POM-BÄR komt te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van POM-BÄR.
 6. Indien de prijswinnaar om welke reden dan ook, buiten toedoen van POM-BÄR, geen gebruik kan of wil maken van de prijs, zijn POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit en is POM-BÄR niet gehouden de prijswinnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

Artikel 7. Uitsluiting van deelname

 1. POM-BÄR behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten, indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens POM-BÄR en/of derden, bijvoorbeeld door opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens of het gebruik van onrechtmatig verkregen actiecodes.
 2. POM-BÄR behoudt zich daarnaast het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onderbreken of beëindigen en/of de prijs van de actie te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. Deze actievoorwaarden zijn weergegeven op de display en fysiek in te zien bij de supermarkt van deelname, alsook in te zien via www.pombar.nl/voorwaarden en op te vragen bij POM-BÄR. Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kan contact worden opgenomen met de consumentenservices van POM-BÄR via pombarwhatever@intersnack.nl.
 2. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die hieruit of uit de actie voortvloeien of anderszins verband houden met de actie.

 

 

Actievoorwaarden “POM-BÄR display-winactie:
win een POM-BÄR knuffelbeer”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘POM-BÄR display-winactie; win een POM-BÄR knuffelbeer’ (hierna “de actie”).

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd aan de Havenstraat 62, te (7005AG) Doetinchem (hierna ‘POM-BÄR’).
 2. De actie betreft een display initiatief, waar bij deelname aan de actie in elke deelnemende supermarkt kans wordt gemaakt op één POM-BÄR knuffelbeer.
 3. De actie is een promotioneel kansspel en wordt georganiseerd in de periode 30 mei 2022 tot en met 3 juli 2022.
 4. Door deel te nemen aan de actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze actie van toepassing zijnde voorwaarden.
 5. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 6. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op www.pombar.nl/voorwaarden (de ‘actiepagina’).

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname aan de actie is mogelijk van 30 mei 2022tot en met 3 juli 2022 (hierna: “actieperiode”). Na die tijd is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de actie.
 2. Er kan op de volgende manier worden deelgenomen aan de actie:

Deelname is mogelijk door in de actieperiode twee willekeurige van de onderstaande POM-BÄR actieverpakkingen te kopen in één van de deelnemende supermarkten en vervolgens op de kassabon (waarop de aankoop van de actieproducten is vermeld) de voor- en achternaam en het telefoonnummer te noteren en de kassabon vervolgens in te leveren bij een bon-in-ton doos bij de kassa van de deelnemende supermarkt waar de actieverpakkingen zijn aangeschaft.

De betreffende POM-BÄR actieverpakkingen zijn: 

 • POM-BÄR Original 90g
 • POM-BÄR Original 130g
 • POM-BÄR Paprika 90g
 • POM-BÄR Summer 90g
 • POM-BÄR Cheese 90g
 • POM-BÄR Multipack 152g

Deelnemers met correct ingevulde gegevens maken aan het eind van de actieperiode middels loting kans op één prijs.

 1. Uitsluitend personen woonachtig in Nederland en die minimaal 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie.
 2. Na aanschaf van de actieproducten is deelname aan de actie kosteloos.
 3. Medewerkers van POM-BÄR, alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 3. Prijs

 1. Deelnemers maken door deelname aan de actie kans om in de supermarkt van deelname één POM-BÄR knuffelbeer (lengte 80 cm) ter waarde van € 25,96 te winnen. In alle van een maximum van 134 deelnemende supermarkten is één knuffelbeer per deelnemende supermarkt te winnen.
 2. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen geld, goederen, diensten of andere prijzen.
 3. Voor zover er kansspelbelasting verschuldigd is, zal POM-BÄR deze voldoen.

Artikel 4. Trekking

 1. Na sluiting van de actieperiode zal POM-BÄR één onpartijdige trekking uitvoeren of uit laten voeren, waarbij in iedere deelnemende supermarkt op 4 juli 2022 gelijktijdig één winnaar uit de ton met kassabonnen wordt getrokken. Daarbij geldt dat iedere deelname aan de actie per deelnemende supermarkt evenveel kans maakt op een prijs.
 2. De deelnemende supermarkt zal de prijswinnaar van deze supermarkt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 juli 2022, telefonisch benaderen om een afspraak te maken om in de betreffende supermarkt een knuffelbeer te kunnen overhandigen. Indien de prijswinnaar telefonisch niet bereikbaar is, en niet binnen tien werkdagen contact opneemt met de deelnemende supermarkt, komt het recht op de prijs te vervallen en zal de winkelondernemer een nieuwe prijswinnaar mogen bepalen aan de hand van een trekking, die in de plaats treedt van de eerdere trekking.
 3. De uitslag van de actie is bindend en onherroepelijk. Aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend. De uitslag kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om deelname aan de actie te kunnen verwerken en prijswinnaars aan te wijzen, worden een aantal persoonsgegevens van de betreffende deelnemer verwerkt, meer specifiek:
  1. De voor- en achternaam;
  2. het telefoonnummer;
  3. Indien een deelnemer als prijswinnaar getrokken wordt, zal voorafgaand aan het uitreiken van de beer het adres en de leeftijd van de betreffende prijswinnaar worden opgevraagd om te controleren of de deelnemer ten minste 18 jaar oud is en woonachtig is in Nederland.
 2. De deelnemer en/of prijswinnaar die de onder 5.1 vermelde gegevens verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.
 3. POM-BÄR is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De deelnemende supermarkt, die de trekking verricht en de prijs uitreikt, handelt als verwerker namens POM-BÄR. POM-BÄR verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde prijswinnaars te selecteren, de prijswinnaars te benaderen en de prijzen uit te reiken aan de prijswinnaars. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met POM-BÄR sluit door deelname aan deze winactie.
 4. POM-BÄR verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het voor het bepalen van een prijswinnaar of het uitreiken van de prijs noodzakelijk is dat persoonsgegevens door partners worden verwerkt.
 5. POM-BÄR verwerkt jouw persoonsgegevens voor het overige conform het privacystatement dat is vermeld op www.pombar.nl/gegevensbescherming.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de actie is voor eigen risico. De aansprakelijkheid van POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, voor deelnemers aan de actie voor enigerlei schade uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 2. POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door POM-BÄR te verstrekken prijs of indien de prijs niet voldoet aan de verwachtingen.
 3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook van POM-BÄR.
 4. Deelname aan de actie is voor eigen risico. POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de actie en/of de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs.
 5. Indien toch enige aansprakelijkheid van POM-BÄR komt vast te staan, is deze beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van POM-BÄR komt te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van POM-BÄR.
 6. Indien de prijswinnaar om welke reden dan ook, buiten toedoen van POM-BÄR, geen gebruik kan of wil maken van de prijs, zijn POM-BÄR, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit en is POM-BÄR niet gehouden de prijswinnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

Artikel 7. Uitsluiting van deelname

 1. POM-BÄR behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten, indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens POM-BÄR en/of derden, bijvoorbeeld door opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens of het gebruik van onrechtmatig verkregen actiecodes.
 2. POM-BÄR behoudt zich daarnaast het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onderbreken of beëindigen en/of de prijs van de actie te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. Deze actievoorwaarden zijn weergegeven op de display en fysiek in te zien bij de supermarkt van deelname, alsook in te zien via www.pombar.nl/voorwaarden en op te vragen bij POM-BÄR. Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kan contact worden opgenomen met de consumentenservices van POM-BÄR via pombarwhatever@intersnack.nl.
 2. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die hieruit of uit de actie voortvloeien of anderszins verband houden met de actie.

 

Gesloten acties

De actieperiode van de hieronder genoemde winacties is verstreken. Onderstaand overzicht betreft alle POM-BÄR winacties in 2021 en 2022. Het is niet meer mogelijk deel te nemen aan deze acties:

“POM-BÄR Kerstcadeau” – Actie is gesloten vanaf 21 december 2021

“POM-BÄR Voetbalpakket” – Actie is gesloten vanaf 21 juni 2021

“POM-BÄR Snackpakket” – Actie is gesloten vanaf 5 juli 2021

“POM-BÄR Uitdeelpakket Halloween” – Actie is gesloten vanaf 31 oktober 2021

 

PDF om te downloaden